Job Characteristics Model (JCM) (2023)

Job Characteristics Model: in dit artikel wordt het Job Characteristics Model praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige management en zelfontwikkeling tool.

Wat is het Job Characteristics Model?

Het Job Characteristics Model, of taakkenmerken model, is een theorie gebaseerd op het idee dat de taak zelf de sleutel is tot de motivatie van de werknemer.

Kort gezegd is een saaie en eentonige baan desastreus voor de motivatie van een werknemer en werkt een uitdagende, afwisselende baan positief op de motivatie.

Het Job Characteristics Model specifieert vijf taakkenmerken waarvan voorspeld wordt dat individuen hier profijt van hebben wat betreft hun psychologische gesteldheid en de arbeidsresultaten.

De theorie omvat ook verschillende individuele variabelen die als moderater kunnen werken om de relatie tussen de taakkenmerken en de uitkomstvariabelen weer te geven.

Work redesign begon in de jaren zestig en is gericht op het herstructureren van taken en verantwoordelijken om de werknemer gemotiveerder te maken.

Het idee ontstond om banen te verrijken op manieren die de motivatie zouden stimuleren in plaats van simpelweg de taakkenmerken te vereenvoudigen tot een reeks repetitieve taken.

Vanuit dit oogpunt is het Job Characteristics Model ontstaan. In 1980 presenteerden Richard Hackman en Greg Oldham de definitieve vorm van het Job Characteristics Model in hun boek Work Redesign. Ook creëerden zij de instrumenten Job Diagnostic Survey (JDS), en het Job Rating Form (JRF) voor het beoordelen van constructies gebaseerd op de theorie.

Job Characteristics Model (JCM) (1)

Het ontwerp

Volgens de definitieve versie van het Job Characteristics Model zouden vijf kerntaak kenmerken van een baan drie psychologische staten moeten oproepen bij de werknemer.

Deze vijf kenmerken leiden tot veel gunstige persoonlijke en werkresultaten. De moderators moeten de verbanden tussen de taakkenmerken en de psychologische staten modereren, en tussen de psychologische staten en de uitkomsten.

Hackman en Oldham definiëren de vijf taakkenmerken als volgt:

Skill variëteit

Skill variëteit verwijst naar de mate waarin een baan verschillende activiteiten vereist bij het uitvoeren van de taken, waarbij verschillende vaardigheden en talenten van de werkende persoon worden gebruikt.

Een eentonige baan met repetitieve taken helpt de werknemer niet genoeg om een verscheidenheid aan talenten te ontwikkelen.

(Video) Theories of Motivation | Part 2 of 4: Job Characteristics Model

Een arbeider die afwisselend werk verricht is waarschijnlijk tevredener met zijn baan dan een persoon die routinematig elke dag hetzelfde werk produceert. Het zal de intrinsieke motivatie van een persoon ten goede komen wanneer hij verschillende taken krijgt, meer verantwoordelijkheid en meer zelfstandigheid.

Taakidentiteit

In het Job Characteristics Model is taakidentieit de mate waarin het werk een compleet proces of product vereist.

Dit betekent dat een bepaalde klus binnen het takenpakket een duidelijk begin en einde heeft zodat er gewerkt kan worden aan een compleet proces, in plaats van kleine stukjes.

Werknemers hechten vaak meer waarde aan het uitvoeren van een compleet proces. Een dergelijke werkcyclus zorgt ervoor dat zij meer betrokken zijn bij het werk en zich waarschijnlijk verantwoordelijker voelen dan hun collega die slechts een klein deel van het proces op zich nemen.

Taakbelangrijkheid

Taakbelangrijkheid is de mate waarin de baan een substantiële impact heeft op de levens van andere mensen binnen de organisatie, maar bijvoorbeeld ook op de maatschappij als geheel.

Het voelen van de zinvolheid van arbeid is belangrijk voor de motivatie van de werknemer. Dit kan worden gestimuleerd als zij anderen helpen verbeteren op fysiek, financieel, psychologisch of elk ander gebied.

Autonomie

Met autonomie binnen een baan wordt de mate bedoeld waarin een werknemer zelfstandig en onafhankelijk te werk kan gaan. De vrijheid om bijvoorbeeld zelf de werkdag te plannen en nieuwe procedures op te stellen die moeten worden gevolgd verhoogt het gevoel van verantwoordelijkheid, wat ten goede komt aan de motivatie.

Binnen bestuursfuncties, toezichthoudende en ministeriële functies genieten werknemers vaak een hoge mate van autonomie, maar dit is niet alleen aan de orde bij leidinggevende of hoge functies. Ook andere werknemers kunnen een sterk gevoel van verantwoordelijkheid en autonomie hebben als zij worden overgelaten om hun taken zelfstandig uit te voeren met behulp van eigen initiatieven.

Feedback

Voor de prestaties van de werknemers is het belangrijk dat zij op de hoogte worden gesteld over de doeltreffendheid van hun recente prestaties.

Ook op de motivatie kan feedback een positieve werking hebben.

Als leidinggevenden laten weten dat de werknemers het goed doen, zal dit leiden tot een motiverend gevoel om door te gaan met wat ze aan het doen waren. Als ze horen dat wat zij deden niet voldoet aan de eisen, zullen ze dienovereenkomstig reageren en hun prestaties proberen te verbeteren.

Scores indexeren

Aan alle vijf de indicatoren kunnen scores worden gegeven die vervolgens worden gecombineerd. Dat cijfer fungeert als indicator voor het algehele motiverende potentieel van een taak of baan die onder de loep wordt genomen. Het cijfer, de index, zal weergeven hoe de baan positief of negatief de houding en het gedrag van de werknemer beïnvloedt.

Het cijfer wordt de MPS genoemd, de Motiverende Potentiële Score. De formule voor het berekenen van de MPS luidt als volgt:

MPS = (skill variëteit + taakidentiteit + taakbelangrijkheid) / 3 * autonomie * feedback

(Video) Job Characteristics Model

Wil je onbeperkte en advertentievrije toegang?

Volgens Hackman en Oldham betekent een lage MPS score dat werknemers geen hoge intrinsieke motivatie ervaren en zal de baan of taak opnieuw ontworpen moeten worden.

Uit de vergelijking kan de conclusie getrokken worden dat feedback en autonomie belangrijker is voor de motivatie dan de rest van de indicatoren.

Verder geven Hackman en Oldham aan dat alleen een hoge score op alle vijf de indicatoren een werknemer de drie psychologische staten kan ervaren.

Psychologische staten

De conceptuele kern van de theorie is de reeks van drie psychologische staten die bemiddelen tussen taakattributen en de uitkomsten.

De psychologische staten zijn van toepassing op het individu zelf, dat zelf de scores toekent, en vertegenwoordigen daarom niet de eigenschappen of taken binnen een bepaalde baan.

Wanneer een werknemer een hoge score toekent aan alle vijf zijn taakkenmerken, zal hij de drie psychologische staten allemaal ervaren en is hij in hoge mate intrinsiek gemotiveerd. De drie psychologische staten zijn:

Ervaren zinvolheid

De ervaren zinvolheid van het werk is de mate waarin de werknemer het werk ervaart als inherent en betekenisvol, iets dat waarde toevoegt aan de beleving.

Zinvolheid wordt gekenmerkt door drie van de hiervoor besproken taakkenmerken: vaardigheidsvariatie, taakidentiteit en taakbelang.

Ervaren verantwoordelijkheidsgevoel

Het ervaarde gevoel van verantwoordelijkheid wordt gevormd door de hoeveelheid autonomie die de baan biedt en vereist.

Kennis van resultaten

Kennis van resultaten wordt gevormd door feedbacksystemen binnen een bedrijf. Het geeft de mate aan waarin de taakhouder voorzien wordt van directe en duidelijke informatie over de effectiviteit van zijn of haar prestaties.

Werk-gerelateerde uitkomsten

Het laatste onderdeel van de Job Characteristics Model beschrijft dat wanneer de vijf kerntaak kenmerken aanwezig zijn en de drie psychologische staten worden bereikt, de volgende resultaten naar alle waarschijnlijkheid worden behaald voor de betreffende werknemer:

Hoge performance

Een goede performance bij een werknemer bestaat uit een goede kwaliteit van het geleverde werk en ten tweede een grote hoeveelheid werk. De productiviteit gaat dus omhoog wanneer de werknemer de drie psychologische staten ervaart.

(Video) Hackman and Oldham The Job Characteristics Model

Hoge motivatie

Een werknemer kan motivatie krijgen van externe bronnen, bijvoorbeeld monetaire beloningen, maar de meest waardevolle motivatie komt uit de werknemer zelf.

Intrinsieke motivatie wordt gehaald uit waardevolle, verantwoordelijke en autonoom gestuurde arbeid.

Hoge tevredenheid

Een eenvoudige definitie van tevredenheid is het tevredenheidsniveau van een werknemer met zijn of haar baan. Hulin en Judge gaven een meer complexe definitie aan het tevredenheidsniveau, verwijzend naar een multidimensionale psychologische reactie op iemands baan. Deze reacties kunnen zowel cognitief, affectief als gedragsmatig zijn.

Moderators

Dat het Job Characteristics Model niet helemaal waterdicht is en van toepassing is op iedereen erkenden zelfs Hackman en Oldham.

Verschillende individuen zullen een ander beeld hebben bij dezelfde baan waarvan gedacht wordt dat het een hoog motiverend potentieel heeft.

Dit grijze gebied wordt overbrugd door een set aan inherente eigenschappen of kenmerken. Deze worden moderators genoemd. De volgende moderators zorgen ervoor dat de kloof tussen de functiekenmerken en de psychologische staten wordt overbrugd:

Kennis en vaardigheden

De kennis- en vaardigheidsmoderator zegt dat een werknemer die de kennis, vaardigheden en competenties heeft, meer kans heeft om positieve emoties op hun werk te ervaren.

Het omgekeerde is ook waar. Als een werknemer niet het gevoel heeft dat hij over de juiste kennis of vaardigheden beschikt om de rol uit te voeren, zal deze de drie psychologische staten niet ervaren en zullen ze gedemotiveerd raken.

Groei behoeft kracht

Groei behoeft kracht is de mate waarin een medewerker de behoefte heeft om te groeien en zich te ontwikkelen. Heeft de werknemer een grote groeibehoefte, dan zal deze waarschijnlijk sneller reageren om nieuwe kansen aan te pakken en zich op nieuwe uitdagingen te storten. Deze werknemer zal dan sneller de drie psychologische staten ervaren.

Heeft de werknemer echter niet de behoefte om te groeien, dan zal hij de psychologische staten niet bereiken.

Context tevredenheid

De context, de arbeidsomstandigheden, is de derde moderator die de toegang naar de drie psychologische staten kan verhinderen. De context gaat over zaken als de manager, het loon, de voordelen en werkzekerheid. Wanneer de werknemer tevreden is met al deze randzaken, zullen ze eerder positief reageren en de psychologische staten bereiken.

Ontvang gratis ons Toolshero Top 30 modellenboek

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over het Job Characteristics Model? Wat zijn volgens jou factoren die bijdragen aan een betere performance en een beter tevredenheidsgevoel op de werkvloer? Heb jij aanvullingen of tips op de theorie over het Job Characteristics Model?

(Video) Job Characteristic Model (JCM model)

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational behavior and human performance, 16(2), 250-279.
 2. Hackman, J. R. (1980). Work redesign and motivation. Professional Psychology, 11(3), 445.
 3. PLoher, B. T., Noe, R. A., Moeller, N. L., & Fitzgerald, M. P. (1985). A meta-analysis of the relation of job characteristics to job satisfaction. Journal of applied psychology, 70(2), 280.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2018). Job Characteristics Model (JCM). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/human-resources/job-characteristics-model-jcm/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/human-resources/job-characteristics-model-jcm/”>Toolshero: Job Characteristics Model (JCM)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 3.8 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

(Video) What is Job Characteristics Theory?

FAQs

What is the job characteristics model in management? ›

The job characteristics model, designed by Hackman and Oldham, is based on the idea that the task itself is key to employee motivation. Specifically, a boring and monotonous job stifles motivation to perform well, whereas a challenging job enhances motivation.

What are the 5 core job dimensions? ›

The five core job dimensions identified are autonomy, feedback, skill variety, task identity, and task significance. It is important to recognize the job characteristics and how they affect the employees' job satisfaction in an organization.

Why is job characteristics model important? ›

The Job Characteristics Model helps make employees' jobs and tasks more appealing, varied, and challenging. You can rotate and redefine jobs so that employees have to use more of their skills, and their work becomes less monotonous and repetitive.

What is the job characteristics theory concern about? ›

The Job Characteristics Model is a theory that is based on the idea that a task in itself is the key to the employee's motivation. In short, a boring and monotonous job with negative stress is disastrous to an employee's motivation whereas a challenging, versatile job has a positive effect on motivation.

What are the five elements of the job characteristics model provide an example of a job that has each element? ›

The job characteristics model outlines five simple principles that help illustrate how to motivate employees to perform above and beyond their basic job descriptions.
 • Skill variety. Skill variety refers to the number of various tasks involved in a job position. ...
 • Task identity. ...
 • Task significance. ...
 • Autonomy. ...
 • Feedback.

What are the three critical psychological states identified by the job characteristics model? ›

The three psychological states, which are also the conceptual core of the theory, include (1) Experienced Meaningfulness of the Work, (2) Experienced Responsibility for the Outcomes of the Work, and (3) Knowledge of the Results of Work Activities.

What are the core dimensions of job characteristics model? ›

Low absenteeism and turnover is the outcome of Task Significance core dimensions described by the Job Characteristics Model. Job Characteristics Theory states that a job having more variety and thus requiring more skills and talents will result in an employee feeling that they are doing more meaningful work.

What are the 3 key considering in job design? ›

The following questions may be useful to consider when designing a job: How suitable is the amount of variety in the position? How much responsibility is there in the position? How much opportunity does the position give for autonomy?

What is the most important job characteristic? ›

Connection. A good job provides you with a sense of belonging and a belief that you have an important role within the organization. This connection creates an environment where all team members have mutual respect for one another and value everyone's contributions.

How do growth needs relate to the job characteristics model? ›

According to the theory, Growth Need Strength (GNS) moderates the relationship between core job characteristics and the psychological states. At the same time, it also moderates the relationship between the psychological states and the possible results or outcomes.

What is an example of a 9 to 5 job? ›

A nine-to-five job is one that you do during normal office hours, for example a job in a factory or an office.

What does a Level 5 job mean? ›

Employee Grade 5 means an employee with the appropriate level of training, equivalent to the trade level, who is engaged in cooking, baking, pastrycooking and butchery duties.

What is a job dimension example? ›

1. the general categories of tasks or duties that define the nature of a particular job, such as clerical duties, receptionist duties, or decision-making responsibilities.

Which of the Big 5 personality traits best predict job performance? ›

The truth is that 100+ years of psychological research has shown conscientiousness – that is, the tendency toward self-efficacy, orderliness, achievement, and self-discipline – to be the best predictor of job performance.

What are the top 7 qualities employers are looking for in a candidate? ›

Top 7 Transferrable Qualities Employers Look for in Candidates
 • Dependability. Although this list is in no particular order, there is a reason that dependability is at the top. ...
 • Communication Skills. ...
 • Work Ethic. ...
 • Problem-Solving Skills. ...
 • Teamwork. ...
 • Open-Mindedness. ...
 • Self-Management.
Jun 10, 2021

What are the top 3 attributes a candidate should have to be successful in recruiting? ›

Employers want reliable employees so candidates should demonstrate dependability, responsibility, and consistency in their job performance.

What is the job characteristics model quizlet? ›

Job Characteristics Model consists of subtopics of? A sense of personal fulfillment and purpose that arouses one's feelings and competency and commitment to work. degree to which a job includes a variety of different activities and involves the use of several different skills and talents..

What are the 3 psychological states that may improve engagement in the workplace? ›

Kahn's Model of Engagement and Research Findings

Kahn (1990) has stated that a person's degree of engagement and disengagement is a function of the experience of three psychological states: meaningfulness, safety, and availability.

What are the three 3 factors affecting work motivation? ›

5 Factors that affect employee motivation
 • Reward and recognition. Reward and recognition come hand in hand. ...
 • Development. ...
 • Leadership. ...
 • Work life balance. ...
 • Work environment.
Jul 10, 2019

What are the 3 major theories of motivation? ›

Top 3 Motivation Theories in Management
 • Maslow's Hierarchy of Needs.
 • McClelland's Three Needs Theory.
 • Herzberg's Motivation Theory.
Oct 5, 2020

What are the 4 purposes of job analysis? ›

The purpose of Job Analysis is to establish and document the 'job relatedness' of employment procedures such as training, selection, compensation, and performance appraisal.

What are the 3 C's of a successful job application? ›

if you want to be successful, focus on the three Cs: confidence, competence and connections. Whether you're at the beginning of your journey, or ready to take your next bold step, you might be preoccupied with the same question that plagues all of us: what can I do to turn this into a success?

What are three 3 most important characteristics you seek in an employer? ›

There are three key employer characteristics a job seeker should look for in an employment relationship: reputation, career advancement and work balance. These often show up in employment surveys as being most important for candidates.

What are your three strongest characteristics? ›

Some examples of strengths you might mention include:
 • Enthusiasm.
 • Trustworthiness.
 • Creativity.
 • Discipline.
 • Patience.
 • Respectfulness.
 • Determination.
 • Dedication.

What is the 3 most important characteristics that an employee should possess and why? ›

Dependability, reliability, and responsibility.

Employees who take responsibility for their actions, are dependable, arrive on time, do what they say, and don't let the others in their team down, are highly valued employees.

Which aspect of the job characteristics model motivates employees the most? ›

Job satisfaction: When employees feel that their jobs are meaningful, that positive psychological state contributes to a sense of satisfaction. Motivation: Employees who experience responsibility in their job, a sense of ownership over their work, and knowledge of the results tend to be more highly motivated.

What are the 5 job characteristics model? ›

There are five components to the job characteristics model:
 • Skill variety.
 • Task identity.
 • Task significance.
 • Autonomy.
 • Feedback.
Mar 5, 2022

What are the 5 components of job description? ›

A job description contains the following components: job title, job purpose, job duties and responsibilities, required qualifications, preferred qualifications, and working conditions.

What are the five characteristics of a workplace? ›

The Modern Workplace is a transformation to new digital technology. It stimulates a culture of open communication, effective collaboration even with long distances between.
...
5 Characteristics of a Modern Workplace
 • Have a Mobile Workforce. ...
 • Collaborate Effectively. ...
 • Smarter with their Data. ...
 • Belief in Open Communication.

How can managers use the job characteristics model JCM to motivate employees? ›

Varying the tasks involved in a job is another way to implement the JCM. This reflects the core characteristic of skill variety by allowing employees to complete different tasks that involve a broad skill set. Varying a job's tasks can help employees find their work more interesting and fulfilling.

What is the job characteristics model how does it motivate employees quizlet? ›

How does it motivate employees? A model that proposes that any job can be described in terms of five core job dimensions: skill variety, task identity, task significance, autonomy, and feedback. This can motivate employees by getting graded on each and doing better in each category.

What are the five common characteristics of growth and development? ›

5 Main Areas of Child Development
 • cognitive development,
 • social and emotional development,
 • speech and language development,
 • fine motor skill development, and.
 • gross motor skill development.
Dec 3, 2020

What is the Hackman model? ›

Using this initial research, Hackman & Oldham introduced the Job Characteristics Model. This was based on the idea that the key to maintaining motivation is in the job itself. They found that mundane tasks reduced motivation and productivity, and varied tasks improved them.

What is the Katzenbach model? ›

The Katzenbach and Smith model was developed in 1993 after the pair studied teams experiencing workplace challenges. They suggested there are five levels of teamwork: A working group, a pseudo-team, a potential team, a real team, and a high-performing team – which is the one all businesses are striving for.

What are the 4 motivation theories? ›

There are four major theories in the need-based category: Maslow's hierarchy of needs, ERG theory, Herzberg's dual factor theory, and McClelland's acquired needs theory.

What are the 5 motivation theories? ›

Content Theories of Motivation. Maslow's theory of the hierarchy of needs, Alderfer's ERG theory, McClelland's achievement motivation theory, and Herzberg's two-factor theory focused on what motivates people and addressed specific factors like individual needs and goals.

Videos

1. Hackman & Oldham's Job Characteristics Model
(tutor2u)
2. Hackman and Oldham's Job Characteristics - Simplest Explanation ever with Examples
(Mister Simplify)
3. Job Characteristics Model - Hackman & Oldham
(Mini Sethi)
4. Hackman and Oldham: Job Characteristics Model of Motivation
(Management Courses - Mike Clayton)
5. Job Characteristics Model
(Prof. Vesey)
6. Job Characteristics Model Explained in 60 Seconds (Hackman & Oldham)
(Psychology Of Everything)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 03/10/2023

Views: 6730

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.